• Home
 • Поверителност - Riscase Digital

Поверителност - Riscase Digital

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Информация относно дружеството, което обработва данните ви:

 

 

Наименование

“Рис Кейс” ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ

205516827

Седалище и адрес на управление

гр. София, ул. Еужен Поатие №13

Адрес за кореспонденция

гр. София, ул. Еужен Поатие №13

Телефон

+ 359 890 11 4747

E-mail

[email protected]

Уебсайт

https://riscase.com

 

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни:

 

 

Наименование

Адвокатско дружество „Владимиров Кискинов“

ЕИК/БУЛСТАТ

176645870

Седалище и адрес на управление

гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7

Адрес за кореспонденция

гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7

Телефон

+ 359 2 988 18 28

E-mail

[email protected]

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни:

 

 

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 


 

 

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. “Рис Кейс” ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на интернет страницата https://riscase.com и сключването и изпълнението на договори с Дружеството на основание чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 2, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • За предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор, ако сте кандидат за работа при нас;
 • За изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с търговски партньор/клиент.
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;
 • Изрично получено съгласие от Вас при записване за получаване на бюлетин на формата на интернет страницата https://riscase.com ;

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на интернет страницата https://riscase.com и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • използване на интернет страницата https://riscase.com ;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на бюлетин при изразено от Вас желание;
 • осъществяване на комуникация и отговори на запитвания;
 • организиране на игри, томболи, кампании и други събития.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел изпълнение на законовите си задължения и защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи;
 • защита от претенции срещу Дружеството.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 3. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор - целта на тази операция е провеждане на подбор за назначаване на служители или лица на граждански договор, сключване на съответния договор и неговото администриране и изпълнение от страна на дружеството.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка или договор с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и защита на законните интереси на дружеството по изпълнение на договора. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.

В отношенията със своите клиенти, Дружеството обработка данни в качеството си на обработващ данните, които са му възложени за обработка от клиентите. Това се отнася и в случаите на извършване на кампании, лендинг страници, маркетингови активности, игри, сайтове, фейсбук групи и страници и други. В този случай Дружеството предприема предварителни действия, за да се увери, че личните ви данни се обработват законосъобразно и съгласно GDPR изискванията и спазва изричните инструкции на клиента (администратора на данните) при обработката. След приключване на съответната активност, Дружеството предава данните на клиента (администратора на данните) и ги изтрива в своята база данни.

 

 • Изпращане на бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до лицата, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.
 • Организиране и провеждане на събитие - целта на тази операция е  осъществяване на връзка с участника по имейл за целите на получаване на информация за събитието, идентифицирането на субекта на данните като участник в събитието; предоставяне на възможност за участие в събитието;  отправяне на запитване от физическото лице във връзка със събитието и осъществяване на обратна връзка с него по този повод; Получаване на резултати от тренинг, анкета или изпит, проведен на събитието; Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и неголемия брой физически лица, чиито лични данни се събират към момента, не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
 • Обработка на запитвания изпратени чрез формите на уебсайта https://riscase.com – целта на тази операция е идентифициране на субекта на данните като запитващ и изпращане на отговор на запитване или оферта. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни на кандидати за работа/стаж: (за извършването на подбор на кандидати за работа ние обработваме имена, телефон, имейл адрес, профил в социалните мрежи и личните данни, които Вие сте ни изпратили във Вашата автобиография и мотивационно писмо);
 • Цел, за която се събират данните: 1) Индивидуализиране на кандидата; 2) Осъществяване на контакт с кандидата и провеждане на комуникация; 3) Извършване на подбор на кандидати.
 • Основание за обработка на личните Ви данни - Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Данни за сключване на договор с партньор/клиент – юридическо лице: (имена на законните представители на юридически лица и имена и единен граждански номер на пълномощници на юридически лица)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на физическото лице като законен представител на юридическо лице или търговец за целите на сключване и изпълнение на договор и съставяне на данъчни и счетоводни документи и 2) Идентифициране на пълномощника с оглед удостоверяване на представителната му власт.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Данни за сключване на договор с партньор/клиент – физическо лице: (имена, единен граждански номер, адрес, телефонен номер, имейл адрес)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на лицето като партньор/клиент, 2) Осъществяване на връзка с него и 3) Изпълнение на договора.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Данни за изпращане на отговор на запитване, отправено чрез формите на интернет страницата на дружеството: (имена, e-mail адрес)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на отправилия запитване и 2) Осъществяване на връзка с лице, отправило запитване през формите на уебсайта и изпращане на отговор на запитване.
 • Основание за обработка на личните Ви данни - Данните Ви за отправяне на запитване за услуги по дигитален маркетинг и други запитвания се обработват на основание предприемане на стъпки по сключване на договор или за изпълнение сключен договор - чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR, както и за целите на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) GDPR, а именно осъществяване на контакт с отправилия запитването.
 • Данни за получаване на бюлетин (имейл адрес, имена)
 • Цел, за която се събират данните: Изпращане на информационен бюлетин;
 • Основание за обработка на личните Ви данни - Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание легитимен интерес на администратора или трета страна - чл. 6, ал. 1, б. (е) GDPR, а именно организиране и провеждане на събитието.
 • Данни на участници в събития, организирани от Администратора (имена,  имейл адрес)
 • Цел, за която се събират данните – 1) Осъществяване на връзка с лицето и изпращане на информация към него и 2) За целите на записване за участие в събития.
 • Основание за обработка на личните Ви данни - Данните Ви за записване в събитие се обработват на основание легитимен интерес на администратора или трето лице- чл. 6, ал. 1, б. (е) GDPR, а именно за провеждане на събитието.
 • Данни за IP адрес - Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания;
 • Цел, за която се събират данните: Дружеството обработва лични данни за IP адрес на физическо лице, посетител на сайта за целите на подобряване на сигурността услугата и идентификация на потребителя като лице, използващо услугите от България или от друга държава.
 • Основания за обработка на данните: IP адресът се събира без да е възможно да се идентифицира конкретно физическо лице, т.е. данните се събират в анонимизиран вид на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR.
 • Събирането на тези данни е необходимо за техническото функциониране на сайта.

(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(5) Дружеството не събира и обработва данни за лица под 14 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

 

Срок на съхранение на личните ви данни

Чл. 5. (1) “Рис Кейс” ЕООД съхранява Вашите лични данни като кандидат за работа/стаж за срок не по-дълъг от 6 месеца от момента на окончателно приключване на процедурите по набиране и подбор на персонал/стажанти. След изтичане на срока, “Рис Кейс” ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще.

(2) В случай, че неодобрен кандидат за работа/стаж е предоставил оригинални или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност, квалификационна степен, стаж или друго обстоятелство, Дружеството връща тези документи на кандидата в 6-месечен срок от приключване на подбора.

(3) Данните на партньорите и клиентите на Дружеството се съхраняват за срок от 5 години след прекратяване на договора или за по-дълъг срок, в случай на съдебен или административен спор, с цел защита на легитимните интереси на Дружеството. Данните, съдържащи се в данъчни и счетоводни документи, се съхраняват за съответния предвиден в закона срок -  до 11 години.

(4) Администраторът обработва личните Ви данни, предоставени на основание съгласие, до изричното оттегляне на това съгласие.

(5) Дружеството съхранява личните данни на лица, отправили запитване чрез формата на уебсайта на Дружеството, до изричното оттегляне на даденото съгласие от страна на физическото лице или 1 година от последната осъществена комуникация със запитващия.

(6) Данните на участниците в събития се съхраняват до изричното оттегляне на съгласието от страна на физическото лице или до приключване на събитието.

(7) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

(8) Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.

 

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 6. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 7. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни, които се обработват на основание съгласие, да продължат да бъдат обработвани от “Рис Кейс” ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 1.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност на място.

(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.

(4) “Рис Кейс” ЕООД може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

(5) По отношение на законните представители и физически лица-партньори или клиенти по договор с дружеството се прилага ал. 4.

 

Право на достъп

Чл. 8. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Чл. 9. Вие имате право да поискате от Администратора да:

 • коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
 • да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 10. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено ;
 • техническа информация за функционирането на интернет страницата, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст или на попълнената форма в Приложение № 2 по имейл.

(5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(6) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Чл. 11. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост

Чл. 12. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

 • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете да упражните правото си на преносимост чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 3.

 

Право на получаване на информация

Чл. 13. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Чл. 14. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 15. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 16. (1) За целите на обработване на личните Ви данни и изпълнение на сключения договор, както и за предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, “Рис Кейс” ЕООД може да предоставя данните Ви на трети лица обработващи лични данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни. Можете да получите по-подробна информация за обработващите лични данни, като се свържете с нас на посочените данни за контакт.

(2) Посочените обработващи и администратори на данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни и Дружеството сключва с обработващите лични данни договори за гарантиране на техните задължения спрямо защитата на Вашите лични данни.

Чл. 17. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Чл. 18. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

 

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

Чл. 19. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 20. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 21. Дружеството може да изменя Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни.

 

Тази Политика за поверителност е приета на …….. 2021 г.

 

 

“Рис Кейс” ЕООД осигурява, че ще препраща към тази Задължителна информация с линк към своя уебсайт, с посочване или по друг подходящ начин, гарантиращ, че Вие имате възможност да се запознаете с нейното съдържание.

 

Приложение № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

 

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон)*:

 

До

 

 

Наименование

“Рис Кейс” ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ

205516827

Седалище и адрес на управление

гр. София, ул. Еужен Поатие №13

Адрес за кореспонденция

гр. София, ул. Еужен Поатие №13

Телефон

+ 359 890 11 4747

E-mail

[email protected]

Уебсайт

https://riscase.com

 

☐Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:

☐Всички предоставени от мен лични данни

☐Само на тези данни …………………………………………………………….

за следните цели:

☐Следните цели: …………………………………….

………………………………………………………….

☐Всички цели

☐Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

 

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

 

Подпис на лицето:………………………….

 

Приложение № 2 –

Искане „да бъда забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани с мен

 

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон)*:

 

До

 

 

Наименование

“Рис Кейс” ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ

205516827

Седалище и адрес на управление

гр. София, ул. Еужен Поатие №13

Адрес за кореспонденция

гр. София, ул. Еужен Поатие №13

Телефон

+ 359 890 11 4747

E-mail

[email protected]

Уебсайт

https://riscase.com

 

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

 

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

 

Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 3 – Искане за преносимост на лични данни

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон)*:

 

До

 

 

Наименование

“Рис Кейс” ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ

205516827

Седалище и адрес на управление

гр. София, ул. Еужен Поатие №13

Адрес за кореспонденция

гр. София, ул. Еужен Поатие №13

Телефон

+ 359 890 11 4747

E-mail

[email protected]

Уебсайт

https://riscase.com

 

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:

☐e-mail:

☐Администратор – приемащ данните:

Наименование

 

Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД)

 

E-mail

 

API интерфейс

 

 

Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:

☐XML

☐JSON

☐CSV

☐Друг:

 

Желая лични ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/ на посочения от мен администратор:

☐На посочения e-mail или чрез API ………..

☐На физически оптичен или електронен носител (CD, DVD, USB) на Вашия адрес

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

 

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

 

Подпис на лицето:………………………….

 

Приложение № 4 –

Искане за коригиране на данни

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон*):

 

До

 

 

Наименование

“Рис Кейс” ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ

205516827

Седалище и адрес на управление

гр. София, ул. Еужен Поатие №13

Адрес за кореспонденция

гр. София, ул. Еужен Поатие №13

Телефон

+ 359 890 11 4747

E-mail

[email protected]

Уебсайт

https://riscase.com

 

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

………………

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

……………….

 

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

 

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

Подпис на лицето:………………………….

Compare products

We use cookies - cookie policy.

Cookie Settings